Proje Örnekleri

SOMUT STRATEJİ A.Ş. PROJE ÖRNEKLERİ

 

TRT
‘’TRT Genel Müdürlük Stratejik Yol Haritası Projesi’’ 

Çalışmanın amacı, Türkiye’nin stratejik gelişim vizyonuyla uyumlu olarak, TRT yönetiminin bölgesel ve küresel ölçekte etkili bir yayın kuruluşu olma hedefi doğrultusunda kurum/kanal markalarını yeniden konumlandırma ve bu konumlandırmaya uygun şekilde kurumsal yeniden yapılanmasını planlamaya ilişkin temel önemdeki karar seçeneklerini katılımcı bir yaklaşımla oluşturmak, değerlendirmek ve karara bağlamaktır. Bu çalışmanın, daha sonra Kurum geneli ve yayın kanalları için yapılacak stratejik planlama ve yapılanma çalışmaları için ilk temeli ve genel bir çerçeveyi oluşturması öngörülmüştür. Stratejik yol haritası; Kurumun yayıncılık başta olmak üzere, temel hedef ve faaliyet stratejilerinin veriye dayalı olarak katılımcı bir şekilde belirlenmesi, performans göstergeleri temelinde ölçülebilir, açık ve net ifadelerle dokümante edilmesi, uygulamacılarınca benimsenmesinin sağlanması ve stratejik yönetim sistematiği bağlamında etkinlikle uygulanması ihtiyacına işaret etmektedir. Ancak strateji temasının kapsamı sadece yayıncılık hedef ve faaliyetleriyle sınırlı olmayıp; TRT’nin kurumsal gelişim ihtiyaçlarının nasıl giderileceğine, geleceğin daha yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin konu ve çalışmaları da içermektedir.

 

TRT TV Dairesi Başkanlığı
‘’ Stratejik Plan, Organizasyon Geliştirme ve iş Süreçleri Analiz tasarım ve Dokümantasyonu Projesi ‘’ 

On iki televizyon kanalının yönetiminden sorumlu makam olarak TRT Televizyon Dairesi Başkanlığının, kanal yönetimlerine gerekli yönetsel destek ve yönlendirmeyi yapabilmesi, gerekli koordinasyon ve sinerjiyi temin edebilmesi için; Başkanlığın kanalların yönlendirilmesine yönelik kendi stratejik gelişim hedef ve görevlerinin netleştirilmesi; Başkanlığın yayın-yapım planlama ve kurumsal kapasite geliştirme alanlarında kanallara yönelik destek ve koordinasyon sağlama süreçlerinin, orta –uzun vadeli bir gelişim planı çerçevesinde düzenlenmesini içeren Televizyon Dairesi Başkanlığı Stratejik Planı hazırlanmıştır.

 

TRT BELGESEL KANALI, TRT1 KANALI ve TRT ÇOCUK KANALI
‘’ Stratejik Plan, Organizasyon Geliştirme ve iş Süreçleri Analiz tasarım ve Dokümantasyonu Projeleri ‘’

“TRT Stratejik Yenilenme ve Reorganizasyon Projeleri“ başlığı altında yürütülen başlangıç çalışmaları ile öncelikle TRT Belgesel, TRT 1 ve TRT Çocuk olarak üç kanalda stratejik yenilenme ve reorganizasyon çalışması yapılıp TRT’nin diğer kanallarına da yaygınlaştırılarak, tüm kanalların ortak yönetim yaklaşımı ve sistemleriyle daha etkin şekilde yönetilmelerini sağlamak amaçlanmıştır. TRT’nin seçilen yayın kanallarında yönetim ve işleyiş etkinliği ile kurumsal gelişimi güçlendirmeye yönelik danışmanlık projeleri kapsamında stratejik planlama, organizasyon ve süreç geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu kanalların bu günkü ekran kalitesi ve yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesinde son derece katkısı olmuş danışmanlık hizmetleridir.

 

ADLİ TIP KURUMU
“Stratejik Yol Haritası”

Çalışmanın amacı, Ülkenin Adli Tıp Hizmetleri alanındaki yeni ve yakın gelecek ihtiyaçları, benzer uluslararası kurumların en iyi uygulamaları bağlamında yeniden yapılanmasını sağlamak üzere temel önemdeki karar seçeneklerinin Bakanlık yetkililerinin katılımıyla katılımcı bir yaklaşımla oluşturmak, değerlendirmek ve karara bağlamaktır. Bu vizyon çerçevesinde Merkez ve bölge organizasyon yapılarını geliştirme ihtiyaçlarının ortaya konulması. Temel ve kritik önemdeki iş süreçlerinde yaşanan iş yükü yönetimi ve hizmet kalitesi sorunlarının tespiti, bunların çözümüne ilişkin yaklaşımların belirlenmesi, iyileştirme projelerinin isimlendirilmesi yapılmıştır. Kurum için geliştirilen yeni vizyonu çerçevesinde gerekli organizasyonel iyileştirmeleri gerçekleştirebilmek, daha etkin yönetim, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için gerekli bir stratejik yol haritası oluşturulmuştur.

 

FATİH BELEDİYESİ
“2019-2024 Stratejik Planı”  

Stratejik plan çalışmasının amacı, Fatih Belediye’sinin geleceğe yönelik hizmet ve kurumsal gelişim amaçlarını katılımcı bir yaklaşımla belirlemek; belirlenen amaç, hedef ve eylemlerin önceliklendirilmesi yoluyla beş yıllık bir stratejik plan ve yönetim takviminin oluşturulmasıyla, Kurumun bu amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik stratejik planını hazırlamak ve dokümante etmek olmuştur.

 

BİLİM KOLEJİ
“Stratejik Yenilenme ve Kurumsal Değişim Projesi ” (1. Proje)

Çalışma; faaliyetleri ve öğrencileriyle adından söz ettiren, öncelikli tercih edilen, eğitim öğretime yön vermeyi sürdüren bir kurum olmak vizyonuyla ifade edilen hedeflere ulaşmasını sağlayacak stratejik gelişim planının çıkarılmasını, yönetim sistemleri geliştirme projelerini, uygulamalı eğitim çalışmalarını ve bunlara destek niteliğindeki istişari danışmanlık hizmetlerini kapsamıştır. Çalışma kapsamında Stratejik Gelişim Planı hazırlanmasını müteakip Re-Organizasyon ve Unvan Standardizasyonu Çalışması, İş Analizine Dayalı Görev Tanımlarının Oluşturulması Çalışması, İş Değerleme Çalışması, Ücret Yönetimi Sisteminin Oluşturulması, Performans Yönetim Sisteminin Oluşturulması, Eğitimleri ve İstişari Danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

 

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
“Stratejik Yönetim Danışmanlığı”

Kurumu ve faaliyetleri dışardan bir göz olarak değerlendirme ve öneriler sunma, kuruma stratejik yaklaşım katma, stratejik yön sağlama, gerekli uzmanlıkları belirleme ve önerme, kurum içi koordinasyonun kuvvetlendirilmesi, proje geliştirme ve iyileştirme sürecinin yönetimi, faaliyet ve uygulamalar için değerlendirme ve iyileştirme önerileri geliştirilmesi amacıyla danışmanlık hizmetleri sunulmuştur.

 

DİSKİ
“Yönetim Denetimi”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı su ve kanalizasyon işletmesi olan DİSKİ için “Spesifik İnceleme, Analiz ve Öneriler Raporu” ile sonuçlanan aslında özel yapılandırılmış bir durum analizi olan Yönetim Denetimi çalışması yapılmıştır. Çalışma iki fazlı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk fazda yarı yapılandırılmış mülakatlar, doküman incelemeleri ve saha gözlemleri neticesinde üst yönetimin baş etmeye çalıştığı temel sorunlar analiz edilmiş ve öneriler sunulmuştur. İkinci faz çalışma kapsamında ise daire başkanları düzeyinde görüşmeler yapılmış ve uyum, ekip ruhu, üst yönetim arası ilişkiler ile kurum içi çalışma atmosferi değerlendirmesi yapılarak belediye üst yönetimine sunulmuştur.

 

TRT
‘’Yönetim Geliştirme Analiz ve öneriler Projesi’’

Çalışmanın amacı, Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Y-GMY) için, üç yıllık bir zaman perspektifi temelinde, sorumlu olduğu görev alanlarıyla ilgili yönetim vizyonlarını, stratejik amaçları, stratejik hedefleri, kilit performans göstergelerini ve kritik önemdeki girişim ve projeleri özetle ortaya koyan, bu niteliğiyle Y-GMY sorumluluğundaki iş birimlerinin yönetimine sistematik bir çerçeve ve doğrultu sağlayarak rehberlik edecek genel bir iş planını oluşturmaktır.

 

BAĞCILAR BELEDİYESİ
“Kentsel Dönüşüm ve Risk Yönetim Projesi” (3. Proje)

Bu çalışma ile Bağcılar Belediyesi’nin başlatmış olduğu kentsel donuşum projesinin hedeflerini tehdit edecek niteliklere sahip Risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve cevaplandırılması aşamalarını kapsayan bir RİSK yönetim raporunun oluşturulması amaçlanmıştır. Malum kentsel donuşum projeleri birçok belediye tarafından hızla hayata geçirilmek istenen ve köklü değişimler içeren bir ulusal girişimdir. Sürecin sonuca odaklı olması ve merkezi yönetimin icra suresini kısaltma hedefi, bu projelerin risklerinin başlangıç öncesi yeterli derinlikte incelenmesini önleyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Bağcılar Belediye’sinin kentsel donuşum girişiminin hedeflerini tehdit eden Riskleri belirleyecek ve değerlendirecek bir Kentsel Dönüşüm Risk Değerlendirme Raporu oluşturmak olmuştur. Çalışma Bağcılar Belediyesi’ne kentsel dönüşüm surecinde gerçekleşme ihtimali bulunan Riskleri önceden belirleme ve proaktif tedbirler alma imkânı sağlamıştır. Bu tedbirler sayesinde Bağcılar Belediyesi belirlenen Riskleri gerçekleşmeden engelleme ya da gerçekleştikleri takdirde en az hasarla atlatma kabiliyetine sahip olmuştur.

 

AFAD
“Bölgesel Afet Lojistik Depoları İşletimi Projesi”

Çalışmanın amacı, İdare’nin afetlere hazırlık kapsamında kurulmasını planladığı, afetzedelerin ihtiyaç duyacağı çadır ve çadır içi malzemelerin depolanacağı Bölgesel Lojistik Depolarının başarıyla işletilmesini sağlayacak lojistik hizmetler ile ilgili iş süreçlerini ve hizmet özelliklerini ortaya koymak, bu hizmetleri etkinlikle sunabilmenin gerektirdiği teknik malzeme ve ekipman standartlarını belirlemek ve bu mal ve hizmetlerin doğru bir şekilde temininde İdare’ye yardımcı olacak satın alma teknik şartnameleri ve sözleşme taslaklarını hazırlamak olmuştur.

 

ADLİ TIP KURUMU
“Stratejik Plan Projesi” 

2014–2018 Adli Tıp Kurumu Stratejik Planı; Adli Tıp Kurumu’nun, mevcut durumunu değerlendirmek, bugününü geliştirmek ve geleceğini stratejik olarak planlamak amacıyla hazırlanmıştır. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı bu ilk stratejik planın, bir yandan ülkemizdeki adli tıp hizmetlerinin geleceğini de şekillendirmeye yönelik bir referans oluşturacak yönlendirici bir belge olacağı, diğer yandan, kurum kültürü ve kurum kimliği oluşumuna, gelişimine ve güçlendirilmesine destek sağlayarak yönetim uygulamalarına idari ve mali yönden etkinlik kazandıracağı düşünülmüştür.

 

TİMUR TEKSTİL
“Kurumsal Stratejik Yol Haritası”

Bir danışmanlık alım işine ilk defa teşebbüs eden firma için kurumsal gelişim stratejik yol haritası hazırlanması işi toplam dört aşamalı olarak planlanmıştır.’Durum Analizi’ çalışmasını, İkinci aşamada yöneticiler ve kilit çalışanlarla firmanın güçlü ve zayıf yanlarının ortaya çıkarılması ve firmayı bekleyen fırsat ve tehditlerin belirlenmesini (SWOT Analizi) içeren yönetim toplantısı takip etmiştir. İlk iki çalışmadan elde edilenlerin firma üst yönetimi ile değerlendirmesi ve stratejik kararlar alınmıştır. Son aşamada nihai raporu değerlendirme ve nihai karar karar toplantısı yapılarak çalışma sona ermiştir.

 

FIRAT KALKINMA AJANSI
“Kurumsal İhtiyaç Analizi”

İhtiyaç analizi çalışması; Fırat Kalkınma Ajansı’nın Çalışanları ile yapılan bir ortak akıl toplantısıdır. Fırat Kalkınma Ajansı’nın çalışanlarının katılımıyla mevcut durumun ve gelişme alanlarının tespiti çalışmasıdır. En fazla 40 kişiden oluşan tek bir grup için tek günlük bir çalıştay olarak gerçekleştirilmiştir.

 

EMR FERMUAR
“Kurumsal Stratejik Yol Haritası”

EMR Fermuar’ın mevcut yapı ve işleyiş özelliklerini firmanın organizasyon yapısı, genel ve fonksiyonel (imalat, satış, sevkiyat vb) yönetim politikaları, örgütsel çalışma iklimi, yönetici ve diğer personel kadro nitelikleri vb. bakımlarından inceleyerek firmanın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek; böylece, sektördeki gelişmeleri yönetim ile birlikte değerlendirerek, firmanın gelecekteki gelişimine yönelik ihtiyaç ve hedeflerini ortaya koymaktır. Çalışma, Firma’nın yönetim yapısını güçlendirmeye ve yönetimin firmayı daha kolay ve etkin yönetebilir hale getirebilmesine yönelik geleceğe ilişkin çabaların ilk adımını oluşturacak bir durum tespiti mahiyetindedir.

 

ADLİ TIP KURUMU
‘’SWOT Analizi ve Stratejik Yol Haritası Workshop’u’’ 

Çalışmanın amacı; Türkiye’nin Adli Tıp alanında hızla çeşitlenen hizmet ihtiyaçları bağlamında, Adli Tıp Kurumunun ülkemiz adli tıp kuruluşları ekosistemi içerisindeki mevcut konum ve işlevlerini değerlendirmek, Kurumun stratejik gelişim vizyonu bağlamında sahip olduğu imkân ve kısıtlar çerçevesinde organizasyonel yapılanmasını gözden geçirmek, önümüzdeki 5 yıllık planlama döneminde daha etkin hizmet verebilmek üzere gerçekleştirmeyi hedefleyeceği kurumsal gelişim perspektifini ortaya koyan temel kararları katılımcı bir yaklaşımla almak olmuştur.

 

İYİLİKDER
‘’Gelecek Planlaması ve Organizasyon Geliştirme Projesi’’

İyilikder ’in etki kapasitesini ve gücünü geliştirmeye yönelik hedeflerini ve bunların gerektirdiği çalışmalar anlamında yönetimin ‘Stratejik Niyet’ini (strategic intention) özetle ortaya koyan bir metin temelinde İyilikder ‘in gelecek döneme yönelik planlama ve yapılanma çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

 

OFİS EĞİTİM VE KARİYER DANIŞMALIĞI
“Ofis Özel Okul Eğitim ve İşletme Modeli” tasarımı

Ofis Eğitim ve Kariyer Danışmalığın hali hazırda uyguladığı eğitim modelinin analiz edilerek şubeleşme durumunda tekrar edilebilir bir “Ofis Eğitim ve İş Modeli” tanımlanması sonrası bu eğitim ve iş modelinden hareketle “Ofis Özel Okul Eğitim ve İşletme Modeli” tasarımı yapılmıştır. Nihayetinde Ofis Eğitim ve Kariyer Danışmalığı için bir işletme modeli tanımlanmış, uygun bir büyüme ve yatırım modeli belirlenmiştir.

 

ANADOLU FEDERASYONU

Türkiye çapında örgütlü bir STK olarak; bünyesinde 40 ‘a yakın dernek barındıran bir dernekler platformundan federasyonlaşmaya geçiş sürecinde gerekli stratejilerin geliştirilmesi, ar-ge ve strateji biriminin kurulması, ikişer yıllık tematik dönemleri içeren altı yıllık bir stratejik yol haritası hazırlanması hizmeti sunulmaktadır.

 

BİLİM KOLEJİ
“Durum Analizi ve Eğitimci Seçme Sitemi ve Eğiticilerin Eğitimi Sisteminin kurulması projeleri”

Bilim koleji için pandemi sonrası organizasyonel durum analizi yapılması ve üst yönetime raporlanması sonrası ivedi ihtiyaç durumuna gelen Bilim Koleji Eğitimci Seçme Sitemi ve Eğiticilerin Eğitimi Sisteminin kurulması projeleri ile Bilim Kolejinin kurumsal gelişimini geleceğe yönelik bir planlama çerçevesinde güçlendirmeye yönelik yönetim danışmanlığı verilmesini içeren 4. Periyot hizmetler sunulmuştur.

 

AKD INVEST
“Stratejik Yönetim Danışmanlığı”

Yurtdışına emlak pazarlaması yapan AKD İnvest için verilen danışmanlık hizmeti; yönetim ve organizasyonel durum analizi yapılması sonrası, kurumsal gelişimini geleceğe yönelik bir planlama çerçevesinde güçlendirmeye yönelik yönetim danışmanlığı verilmesini içermektedir. Çalışma AKD İnvest’in stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayacak biçimde işletme etkinliğini artıracak görüşler verilmesi,  yönetimin ihtiyaç duyduğu konularda kısa hızlı analiz ve değerlendirmeler hazırlama ve sunulması için destek verilmesi, AKD İnvest’in performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi sürecinde destek verilmesi, uygun çözüm seçeneklerini geliştirme konusunda metodolojik destek verilmesi, kurumsal gelişimine ilişkin zaman içerisinde oluşan yeni ihtiyaçların tespiti ve uygun çalışma programlarının oluşturulmasına yönelik danışmanlık desteği verilmesini kapsamaktadır.

 

TİMUR TEKSTİL
“Kurumsal Yönetim Yetkinliklerinin Arttırılması Projesi” 

Bayan giyim sektöründe ihraç ürünler üreten Timur Tekstil’in kurumsal yönetim yetkinliklerinin arttırılmasına katkıda bulunmak üzere; şirket stratejik gelişim yol haritasının belirlenmesi, organizasyon yapısı ve iş modelinin yenilenmesi, iş süreçlerinin tanımlanması ve iyileştirme önerileriyle birlikte dokümante edilmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışma iki etaplı olarak planlanmış, birinci etabı tamamlanmıştır.

 

ADLİ TIP KURUMU
“Değişim Yönetimi Workshop’u”

Ülkemizin adli tıp alanındaki yeni hizmet ihtiyaç ve öncelikleri çerçevesinde Adli Tıp Kurumu’nun daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak üzere önümüzdeki beş yıllık dönemde odaklanacağı stratejik gelişim eksenlerini belirlemek, buna uygun olarak kurumsal yapılanma seçeneklerini ve hedeflerini katılımcı bir çalışmayla stratejik yol haritası şeklinde ortaya koymak amacıyla yapılmış bir çalışmadır.

 

ÜNVER GRUP PAZARLAMA
”İş Modeli ve Kurumsal Yol Haritası”

Toptan tüketim maddeleri pazarlaması yapan Ünver grup pazarlama için checkup sonrası gelişim yol haritası çıkarılması amacıyla rekabet analizi, hedef belirleme ve iş modeli geliştirme çalıştayı yapılarak bir yol haritası hazırlanmış beraberinde yönetici danışmanlığı hizmeti sunulmuştur.

 

DIJIWALL
“Dicimemory” adlı “Akıllı Hafıza Görsel Arşiv Yazılım Ürünü” nün hedef pazarının tanımlanarak konumlandırılması, pazara giriş ve tutundurma stratejilerinin belirlenmesi”

Paket yazılım ürünleri geliştiren Diciwall şirketi için “Müşterilerine Abonelik Yoluyla Görsel Arşiv Hizmeti Sunmak” olan “Dicimemory” adlı “Akıllı Hafıza Görsel Arşiv Yazılım Ürünü” nün hedef pazarının tanımlanarak konumlandırılması, pazara giriş ve tutundurma stratejilerinin belirlenmesini içeren bir yol haritası hazırlanmıştır.