Blog

TRT Genel Müdürlük Stratejik Yol Haritası Projesi

Çalışmanın amacı, Türkiye’nin stratejik gelişim vizyonuyla uyumlu olarak, TRT yönetiminin bölgesel ve küresel ölçekte etkili bir yayın kuruluşu olma hedefi doğrultusunda kurum/kanal markalarını yeniden konumlandırma ve bu konumlandırmaya uygun şekilde kurumsal yeniden yapılanmasını planlamaya ilişkin temel önemdeki karar seçeneklerini katılımcı bir yaklaşımla oluşturmak, değerlendirmek ve karara bağlamaktır. Bu çalışmanın, daha sonra Kurum geneli ve yayın kanalları için yapılacak stratejik planlama ve yapılanma çalışmaları için ilk temeli ve genel bir çerçeveyi oluşturması öngörülmüştür. Stratejik yol haritası; Kurumun yayıncılık başta olmak üzere, temel hedef ve faaliyet stratejilerinin veriye dayalı olarak katılımcı bir şekilde belirlenmesi, performans göstergeleri temelinde ölçülebilir, açık ve net ifadelerle dokümante edilmesi, uygulamacılarınca benimsenmesinin sağlanması ve stratejik yönetim sistematiği bağlamında etkinlikle uygulanması ihtiyacına işaret etmektedir. Ancak strateji temasının kapsamı sadece yayıncılık hedef ve faaliyetleriyle sınırlı olmayıp; TRT’nin kurumsal gelişim ihtiyaçlarının nasıl giderileceğine, geleceğin daha yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin konu ve çalışmaları da içermektedir.